Poczta Polska i Amazon podali pierwsze informacje odnośnie współpracy.

Gdy na Stoppoint Pan Grzegorz Siwiński robi porządki z udziałami, ratując spółkę od kosztów prowadzenia, Urząd Skarbowy ociąga się z rozliczeniem zwrotu podatku z inwestycji a w mediach zaczynają pojawiać się informacje z branży e commerce to podgrzewa się atmosfera i wyobraźnia. Implementacja technologi powoduje że podmiot państwowy będzie kontrolował system sklepów cyfrowych wraz z zabezpieczeniami, metodami płatności, księgowości oraz logistyki, zgodnie z prawem oraz obowiązującymi standardami, które sprawiają że zainteresowanie tym rynkiem skupi się na mocnych zagranicznych graczach takich jak Amazon czy AliExpress.

Cała zorganizowana praca Poczty Polskiej, PKN Orlen, Ruchu, Żabki, Fresh Market, Lotosa i wielu innych podmiotów, powoduje że Polska staje się wydajnym liderem do współpracy w objęciu pieczy nad europejskim potencjałem sprzedaży internetowej na bezpiecznych systemach, o których niemiecka gospodarka nawet jeszcze nie potrafi pomarzyć.

Stoppoint pod nazwą Planet B2B będzie przedstawicielem Polski na arenie europejskiej w sprawach technologii dla e commerce, niosąc na swoim pokładzie strategiczne spółki dla Skarbu Państwa, można stwierdzić że ta spółka będzie bramą do zysków z e commerce dla Skarbu Państwa.

Wszyscy czekają z niecierpliwością na dalszy rozwój sytuacji, możliwość objęcia 2 mln akcji przez Pointpack potwierdza że spółka jest tykającą bombą.

Przełom nastąpi dopiero po zakończeniu projektu!


Prawdopodobnie cały proces implementacji zostanie przeprowadzony w sposób zatwierdzony przez ekspertów. Tak buduje się solidną gospodarkę, na solidnych ludziach, standardach i technologiach.

Skupiono udziały serii F od Pana Damiana Puczyńskiego, w cenie przybliżonej do ceny emisji po czasie kilkunastu miesięcy. Utrzymać taki projekt w tajemnicy, by można przeprowadzić zgodnie z prawem i standardami takie emisje to nie lada wyzwanie. Seria sama w sobie jest asem w rękawie, ponieważ powoduje że Poczta Polska, PKN Orlen i inne firmy z serii G nie muszą ujawniać swoich udziałów w tym przedsięwzięciu, co jest ogromnym plusem od strony polityki informacyjnej spółki.

Na czas implementacji technologii żaden indywidualny inwestor zainteresowany tym sektorem nie znajdzie żadnych informacji na temat tworzącej się potęgi od branży cyfrowego handlu, to powoduje że notowana spółka na NewConnect nie ma zbyt dużych obrotów, co sprawia że nie jest ona atrakcyjna dla kojotów polskich rynków.

Na mocy uchwał z grudnia seria F jest przeznaczona do umorzenia, do ogłoszenia działalności spółka powinna zrobić porządek z emisjami, które były pod implementację poszczególnych firm, co spowoduje że kapitalizacja osiągnie nowy poziom i udziałowcy będą musieli się ujawnić.

Solidny zarząd i mocna ekipa, to fundament potężnej spółki.

Wieliczko Paweł to ekspert w swojej dziedzinie, szlifował swój talent współpracując przy ponad stu emisjach. Jest absolwentem Poznańskiej Uczelni Ekonomicznej i już prawie ćwierć wieku pracuje w branży rynków kapitałowych. Jest prelegentem konferencji i szkoleń dot. zagadnień związanych z rynkiem kapitałowym oraz certyfikowany Doradca na rynku NewConnect. Zajmuje się wsparciem w przeprowadzaniu transakcji kapitałowych na rynku publicznym i niepublicznym, przygotowywaniem dokumentacji transakcyjnej, w tym prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych oraz wsparciem w wykonywaniu obowiązków informacyjnych dla spółek z rynku głównego i rynku NewConnect.

Na czas implementacji technologii związanych z firmą Dazumi, prezesem firmy jest p. Damian Puczyński, lecz on nie zostanie nim na stałe, ponieważ do zakończenia całego projektu znowu zostanie powołany p. Wieliczko Paweł. Prawdopodobnie prezesem nowej działalności zostanie p. Grzegorz Siwiński, ale do tego etapu jeszcze daleko.

Pan Damian Puczyński zajmie się implementacją systemów do spółki Stoppoint


Zarząd spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi (“Spółka”), informuje, iż w dniu 21 grudnia 2016 roku doszło do podpisania dwóch umów, których przedmiotem było przeniesienie własności udziałów spółki Dazumi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293234, dalej: (“Dazumi sp. z o.o”), pomiędzy Spółką, jako nabywcą, a Panem Damianem Puczyńskim i Panią Jadwigą Puczyńską jako zbywającymi.
W wyniku wykonania podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 grudnia 2016 roku uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii F w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii F oraz wprowadzenia akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz przeprowadzenia procesu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, wyemitowano łącznie 265 545 165 (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję, które zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 14 382 (słownie: czternaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) udziałów spółki Dazumi sp. z o.o., o łącznej wartości rynkowej wynoszącej 42 490 000 zł (słownie czterdzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Na mocy wskazanych powyżej umów przeniesienia własności udziałów Spółka nabyła łącznie 14 382 (słownie: czternaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) udziałów spółki Dazumi sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złoty) każdy i łącznej wartości nominalnej 7 191 000 zł (słownie: siedem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych ), co stanowi 100% kapitału zakładowego Dazumi sp. z o.o.

źródło: http://stoppoint.pl/raport-212016/

Pan Damian Puczyński jako prezes Stoppoint będzie mógł pracować przy kodzie programu kompatybilnego z jego patentem na maszyny usprawniające e handel w PL.


Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie przyjmowania i nadawania paczek pocztowych. Obecnie znane są rozwiązania stanowisk do przyjmowania i nadawania paczek pocztowych, które stanowią szereg rozproszonych w obrębie części pomieszczenia połączonych ze sobą funkcjonalnie oddzielnych urządzeń obsługiwanych przez pracownika firmy pocztowej. Urządzeniami tymi są waga elektroniczna, połączona z terminalem dla kart płatniczych kasa wyposażona w drukarkę paragonów oraz zasobnik nalepek z kodami kreskowymi i zasobnik potwierdzeń dokonania płatności. Celem wzoru użytkowego jest urządzenie przyjmowania i nadawania paczek pocztowych umożliwiające wyeliminowanie obecności pracownika firmy pocztowej w procesie przyjmowania i nadawania paczek pocztowych. Przedmiot wzoru użytkowego zostanie bliżej wyjaśniony za pomocą rysunku, na którym fig. 1 jest jego rzutem prostokątnym w widoku z przodu,
fig. 2 –rzutem prostokątnym w widoku z boku, a fig.3 stanowi widok wzoru w aksonometrii. Istota wzoru użytkowego, zawierającego wagę elektroniczną charakteryzuje się tym, że ma kształt dwóch prostopadłościennych obudów, usytuowanych jedna nad drugą, przy czym w ścianie czołowej obudowy pierwszej znajduje się otwór łączący przestrzeń leżącą na zewnątrz obudowy pierwszej z powierzchnią pulpitu pomiarowego, zamontowanej we wnętrzu obudowy pierwszej wagi elektronicznej, natomiast w ścianie czołowej obudowy drugiej znajduje się otwór ekranu dotykowego interfejsu komunikacji z użytkownikiem, ponadto w części dolnej ściany czołowej obudowy drugiej, obok otworu ekranu dotykowego, znajduje się wejście do skanera kodów jedno i dwuwymiarowych, poza tym nad wejściem do skanera kodów jedno i dwuwymiarowych usytuowany jest otwór samoobsługowego systemu płatności POS, otwór czytnika kart zbliżeniowych, otwór urządzenia dla płatności metodą zbliżeniową oraz NFC, a także okno dla płatności realizowanych za pomocą telefonu komórkowego, poza tym w ścianie czołowej obudowy drugiej, między otworem ekranu dotykowego i skanerem kodów jedno-i dwuwymiarowych usytuowane są jeden nad drugim otwór wylotowy drukarki paragonów i potwierdzeń dokonania płatności oraz otwór wylotowy drukarki samoprzylepnych kodów jedno oraz dwuwymiarowych. Korzystnym skutkiem stosowania wzoru jest możliwość nadawania paczek pocztowych bez obecności pracownika firmy pocztowej w trakcie przebiegu procesu przyjmowania i nadawania paczek pocztowych. Urządzenie według wzoru użytkowego ma kształt dwóch prostopadłościennych obudów, usytuowanych jedna nad drugą, które stanowią oddzielne moduły. W ścianie czołowej obudowy pierwszej, zamykającej przestrzeń modułu pierwszego, znajduje się otwór łączący przestrzeń leżącą na zewnątrz obudowy pierwszej z powierzchnią pulpitu pomiarowego, zamontowanej we wnętrzu obudowy pierwszej wagi elektronicznej. Waga elektroniczna ma wyjście analogowe lub cyfrowe pozwalające na przekazanie informacji do sterownika urządzenia umieszczonego w obudowie drugiej zamykają-cej przestrzeń modułu drugiego. Waga jest wyposażona w mechaniczne ograniczenie, które definiuje sposób ułożenia paczki przed pomiarem. Prawidłowe ułożenie paczki jest wykrywane poprzez detekcję przez czujnik zbliżeniowy. W otworze obudowy pierwszej zamontowane jest urządzenie do bezdotykowego pomiaru wielkości paczki. Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnych wymiarów wykonane jest w postaci barier świetlnych. Wewnątrz obudowy pierwszej zamontowane są układy elektryczne do przewodowej lub bezprzewodowej komunikacji z modułem drugim. W ścianie czołowej obudowy drugiej znajduje się otwór ekranu dotykowego interfejsu komunikacji z użytkownikiem, ponadto w części dolnej ściany czołowej obudowy drugiej, obok otworu ekranu dotykowego, znajduje się wejście do skanera kodów jedno i dwuwymiarowych. Nad wejściem do skanera kodów jedno i dwuwymiarowych usytuowany jest otwór samoobsługowego systemu płatności POS, który umożliwia płatności kartą, zbliżeniowe oraz NFC przy pomocy telefonu komórkowego. Obok otworu samoobsługowego systemu płatności POS znajdują się: otwór czytnika kart zbliżeniowych, otwór urządzenia dla płatności metodą zbliżeniową oraz NFC, a także okno dla płatności realizowanych za pomocą telefonu komórkowego. W ścianie czołowej obudowy drugiej, między otworem ekranu dotykowego i skanerem kodów jedno i dwuwymiarowych usytuowane są jeden nad drugim otwór wylotowy drukarki paragonów i potwierdzeń dokonania płatności oraz otwór wylotowy drukarki samoprzylepnych kodów jedno-oraz dwuwymiarowych. Pracą urządzenia do przyjmowania i nada-wania paczek pocztowych zarządza centralny sterownik umieszczony w module drugim. Komunikacja

źródło: grab.uprp.pl

Jeżeli Damian Puczyński odpowiednio zaimplementuje swój program z innymi systemami, które zrewolucjonizują sektor e-commerce, to będzie mógł potem liczyć na ogromne możliwości wykorzystania swojej maszyny do przesyłania paczek w sieci partnerów oraz na systemach Stoppoint.

Zastanawiające jest też co robią ludzie Smart Technology Group w zarządzie firmy? Można przypuszczać że to eksperci, którzy kontrolują wprowadzanie w projekt technologii radiowej identyfikacji oraz tagowania, które będą rewolucjonizować rynek e sprzedaży.

Dazumi, spółka zależna od Stoppoint S.A, otrzymała dotację na inwestycje.

Będąc dzieckiem marzył o mobilnej naleśnikarni, później pojawił się pomysł stworzenia największego na świecie sklepu internetowego z biżuterią. Barierą okazała się logistyka. Wtedy prezes firmy Dazumi, wpadł na pomysł napisania oprogramowania, służącego zarządzaniu przesyłkami.


Zasada numer 1 – znaleźć swoja niszą
E-commerce jest dziedziną gospodarki, która rozwija się niezwykle dynamicznie, przez co daje olbrzymie szanse na osiągnięcie sukcesu i zarobienie dużych pieniędzy. Aby taki się stało, trzeba się jednak nieźle napracować, a przynajmniej nagłówkować.
– Zawsze trzeba sobie założyć, prowadząc e-commerce, podstawowe rzeczy. Wiemy, że branża będzie się rozwijała. Drugi pewnik jest taki, że będzie do tego zawsze potrzebna logistyka i ludzie będą musieli w jakiś sposób za to zapłacić. W takim układzie musimy znaleźć sobie taką niszę, która spowoduje, że przyciągniemy klientów – radzi D. Puczyński.
Jest też zasada numer 2. Ta brzmi następująco: być zdeterminowanym i wiedzieć, że potrafimy zasadę numer jeden wcielić w życie.


Blisko 10 mln złotych dofinansowania na innowacje otrzymała Dazumi Sp. z o.o., która w wyniku przeprowadzonych w grudniu ub. roku transakcji kapitałowych stała się spółką zależną Stoppoint S.A. Dofinansowanie oznacza rozpoczęcie prac nad produkcją urządzenia automatyzującego proces obsługi w punktach nadawczo – odbiorczych, w tym oferowania e-usług oraz wysyłania i odbioru paczek.
Cel jaki stawia przed sobą Dazumi, to stworzenie pierwszego na polskim i światowym rynku rozwiązania automatyzującego proces wysyłania i odbioru paczek oraz świadczenia dodatkowych usług w punktach nadawczo – odbiorczych.
Wdrożenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez zespół Dazumi, we współpracy z Politechniką Poznańską i EMAG DESIGN Sp. z o.o. Dotację przyznano na uruchomienie produkcji samoobsługowego terminalu wyposażonego w szereg funkcji, będących przełomowym rozwiązaniem dla e-commerce i branży usług kurierskich oraz dla sieci punktów handlowo usługowych. – To innowacyjny, zarówno na polskim, jak i światowym rynku pomysł. Prace badawcze nad terminalem prowadzone są od 2012 roku, bazując na doświadczeniu zdobytym w projekcie Stacja z Paczką, a ich realizacja jest kolejnym krokiem w zapowiadanym przez nas rozwoju usług dedykowanych click&collect i wykorzystania dostępnych u nas technologii w sieciach typu convenience. – ocenia Damian Puczyński, prezes zarządu Produkty Klasztorne S.A. Firma planuje, że gotowe urządzenia mogą zostać wprowadzone do sprzedaży w przyszłym roku.
– Terminal jest odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się rynku. Obserwujemy zmianę trendów i odejście od modelu dostaw „pod adres”, w kierunku odbioru „w punkcie”, a nadawanie i odbiór przesyłek w modelu click & collect jest najszybciej rozwijającą się usługą logistyczną i najczęściej wybieraną formą dostaw paczek m.in. w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Liczymy, że za kilka lat nasze terminale będą równie powszechne jak bankomaty. – dodaje Puczyński. Do Polskiej Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości wpłynęło łącznie 197 wniosków na kwotę 2,51 mld złotych. Z tej puli zaledwie 50 wniosków przeszło procedurę kwalifikacyjną i otrzymało dofinansowanie o łącznej wysokości 620 mln złotych. Rozpatrując wnioski, instytucja weryfikująca oceniała m.in. potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu oraz zdolność beneficjenta do sfinansowania projektu.
Na prace wdrożeniowe spółka otrzymała 9 783 200 złotych dotacji przyznanej w ramach Poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 stanowiących 70% kosztów kwalifikowalnych.

źródło https://stoppoint.pl/dazumi-spolka-zalezna-od-stoppoint-s-a-otrzymala-dotacje-na-inwestycje/

Prawdopodobnie Puczyński Damian będzie uczestniczył w implementacji systemów, które będą kompatybilne z jego patentem na urządzenie do przesyłania paczek. Cały projekt kończy się w 2020 r więc przypuszczenia p. Damiana o rocznym terminie są raczej mało realne.

Dazumi łączy Pocztę Polską oraz PKN Orlen


PKN Orlen poinformował w czwartek, że liczba przesyłek odebranych w ramach usługi Stacja z Paczką, która dostępna jest w niemal tysiącu placówek płockiego koncernu w całej Polsce, „tylko w ciągu minionego roku wzrosła o blisko 150 proc.”.
„Rosnące zapotrzebowanie na usługę, potwierdzone dynamicznym wzrostem wolumenu przesyłek w okresie pierwszych czterech miesięcy bieżącego roku, wymaga silnego wsparcia operacyjnego. Dlatego po dwóch latach współpracy PKN Orlen i Poczta Polska zawarły długoterminowy kontrakt, który pozwoli na jej dalszy dynamiczny rozwój” – wyjaśnił płocki koncern.
Jak zaznaczył PKN Orlen, umowa z Pocztą Polską została zawarta do września 2020 r. Spółka podała, że „w ramach współpracy planowane jest m.in. wdrożenie możliwości odbioru przesyłek pobraniowych, odbioru przesyłki na podstawie PIN oraz prace nad umożliwieniem nadawania paczek na stacjach paliw Orlen”.
Według PKN Orlen wraz ze zmianami na krajowym rynku eCommerce, „zwiększają się oczekiwania klientów dotyczące miejsc nadawania i odbioru paczek, zarówno jeśli chodzi o dostępność lokalizacji, jak i godziny otwarcia”. Spółka podkreśliła, że dysponując największą w Polsce siecią stacji paliw, od kilku lat oferuje klientom możliwość odbierania przesyłek przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
„Obecnie usługa dostępna jest na około tysiącu obiektów zlokalizowanych na terenie całej Polski, przy czym ich liczba stale rośnie” – dodał płocki koncern.
„Rozwój eCommerce, jest naturalną konsekwencją zmian we współczesnym świecie i trendem, którego nie sposób ignorować. Dlatego zajmuje on istotne miejsce w strategii rozwoju naszego segmentu detalicznego. Już dziś oferujemy naszym klientom możliwość odbierania i nadawania paczek, jednak budujemy również fundament dla dalszego rozwoju tego typu usług związanych z naszą ofertą” – powiedział członek zarządu ds. sprzedaży PKN Orlen Zbigniew Leszczyński, cytowany w komunikacie spółki.
Jego zdaniem „strategiczna i długofalowa” współpraca z Pocztą Polską pozwoli płockiemu koncernowi na rozszerzanie kompetencji w zakresie eCommerce, a klientom „zapewni szybką i sprawną realizację przesyłek oraz dodatkowe usługi”.

„Poczta Polska starannie dobiera partnerów biznesowych, rozwijając sieć punktów odbioru. Już dziś mamy ich ponad 7 tys., a do końca roku liczba ta powinna wzrosnąć do 11 tys.” – oświadczył Grzegorz Kurdziel, członek zarządu Poczty Polskiej. Zwrócił jednocześnie uwagę, że PKN Orlen ma „rozpoznawalną markę, zaufanie klientów, dogodne lokalizacje stacji, a także doświadczenie w zakresie realizacji usługi Obiór w Punkcie”.
„Dzięki partnerskiej współpracy obu spółek zamierzamy w pełni wykorzystać potencjał rynkowy, jakim dysponuje Poczta Polska i PKN Orlen” – zapowiedział Kurdziel.
PKN Orlen wyjaśnił, że w ramach usługi na stacjach paliwowych spółki zrealizować można obecnie przesyłki lokalne, krajowe oraz międzynarodowe – aby nadać przesyłkę, należy zarejestrować się na stronie internetowej www.stacjazpaczka.pl i dokonać opłaty, a następnie z wydrukowanym listem przewozowym, dostarczyć przesyłkę do wybranej stacji paliw sieci Orlen.
Jak zaznaczył płocki koncern, jego współpraca z Pocztą Polską w ramach usługi Stacja z Paczką „związana jest z obserwowanym na świecie trendem migracji od dostaw pod adres w kierunku odbioru w punkcie”. „Istotną przewagą punktów odbioru na stacjach jest ich lokalizacja na terenie całego kraju, zarówno na obszarach miejskich, jak też wiejskich, w większości czynnych całą dobę przez siedem dni w tygodniu” – ocenia spółka.
PKN Orlen przypomniał, że jego stacje paliw znajdują się przy głównych trasach, drogach osiedlowych oraz w ścisłych centrach dużych miast i mniejszych miejscowości. „Tym samym duża liczebność oraz równomierna, strategiczna lokalizacja punktów zapewnia klientom optymalny dostęp do usług” – podkreślił płocki koncern.
Stacja z Paczką to usługa uruchomiona w placówkach PKN Orlen we wrześniu 2013 r. Operatorem usługi jest spółka Dazumi, działająca w branży logistycznej oraz na rynku eCommerce od 2007 r. Poczta Polska przystąpiła do projektu Stacja z paczką w marcu 2015 r.
Według danych PKN Orlen na koniec pierwszego kwartału 2018 r. w grupie kapitałowej tej spółki działało 2788 stacji paliw, z czego w Polsce 1778.

źródło: www.portalspozywczy.pl


Ta informacja daje nowy trop i pozwala wyznaczyć spółki które będą rozwijać się na rynku finansowym, oraz będą zajmować się systemami dla e commerce.

Eksperci postanowili wprowadzić projekt w spółkę Klasztorne S.A i połączyć siły Smart Technology Group, PKN Orlen, Pocztę Polską oraz Skarb Państwa, więc powstał spółka Stoppoint S.A która łączy szereg technologii. Projekt trwa do końca roku 2019 więc pewnie do tego czasu będą trwały implementacje technologii oraz synchronizacja i kompatybilność systemów. Taki proces może potrwać nawet dwa lata i skutki mogą być widoczne dopiero po ogłoszeniu zakończenia projektu.

E commerce przyszłością Poczty Polskiej?

Analizując wyznaczone sektory napotkałem na wiele ciekawych projektów z nowymi technologiami, lecz szczególną uwagę przykuł jeden projekt firmy Dazumi. Projekt jest budowany na umowach z Pocztą Polską oraz PKN Orlen, więc można przypuszczać że jest to coś czego szukałem.

Dazumi to firma która jest mocnym graczem na rynku płatności oraz systemów do e commerce. Dazumi dostało pozytywną opinię do projektu jako statup do rozwoju Przemysłu 4.0 jako podmiot oferujący usługi dla branży cyfrowego handlu. Projekt wart 20 mln zł dostał dofinansowanie 10 mln zł.

Blisko 10 mln złotych dofinansowania na innowacje otrzymała Dazumi Sp. z o.o., która w wyniku przeprowadzonych w grudniu ub. roku transakcji kapitałowych stała się spółką zależną Stoppoint S.A. Dofinansowanie oznacza rozpoczęcie prac nad produkcją urządzenia automatyzującego proces obsługi w punktach nadawczo – odbiorczych, w tym oferowania e-usług oraz wysyłania i odbioru paczek.

informuje spółka na swojej stronie internetowej


Projekt został bardzo pozytywnie przyjęty przez architektów obecnej gospodarki, ponieważ systemy które zostaną wykorzystane do tego projektu są czarnym koniem w wyścigach rozwoju gospodarczego Europy.

Technologia radiowej identyfikacji, którą promują piękne panie z Smart Technology Group, wprowadza swoje pierwsze rozwiązania w sklepach, tagując produkty oraz porządkując całą logistykę w systemach, które pozwalają ocenić zasobność biznesu nawet do 90% precyzji. Ktoś kto jest wtajemniczony w możliwości tych technologii, wie do czego może doprowadzić rozwój tego sektora.

Poczta Polska musi cyfryzować wszystkie procesy, które towarzyszą technologii kierującej rynkiem przesyłek. Chodzi o to by odpowiednio dostosować logistykę oraz bezpieczeństwo transakcji, by można było rozwijać systemy odpowiedzialne za utrzymanie e handlu na terenie PL w ryzach oraz standardach światowych.

Żeby wszystkie te technologie mogły być wdrożone w polskiej gospodarce, musi nastąpić ogromna zmiana na płaszczyźnie prawnej wraz z ochroną danych użytkowników. W tym kierunku będą podejmowane radykalne kroki w kierunku ograniczenia handlu w dni weekendowe sieciom handlowym, co będzie skutkiem większego popytu na sklepy online.

Nowoczesny handel jako wyznacznik z zachodu…

Analizując wytyczone sektory trzeba przytoczyć mentorów, którzy tworzą technologie dla odpowiedników zachodnich. Pierwszym przykładem jest potężny administrator sektora na którym opiera się handel amerykański, czyli Amazon. Technologie tej firmy zawładnęły rynkiem e handlu a ten trend rozleje się teraz również na Europę za pośrednictwem Polski, jednego z czołowych sojuszników Ameryki pod przewodnictwem Trumpa, który doprowadzi do Polski bezwizowej.

Polski sektor w tym temacie jest mocno zaniedbany, a technologie nie istnieją. Poczta Polska jest na skraju załamania ponieważ polityka rządów PO była nastawiona na niszczenie Polskich wartości na rzecz niemieckich mocodawców. Ten proceder był już dawno stosowany do likwidacji polskich przedsiębiorstw, które były zagrożeniem dla niemieckiej gospodarki.

Teraz gdy wzrok obecnej władzy skierowany jest na zachód, my jako polscy przedsiębiorcy możemy mieć dobrą wizję rozwoju przemysłu, ze względu na intensywny wzrost przyswajalności technologii, na które za czasów PO mieliśmy embargo.

Handel będzie solidnym fundamentem dla Polski

Analizując wszystkie możliwości, wnioskuję że jedynym z logicznych rozwiązań jest handel. Polska jest od zawsze w tym dobra i zawsze europejskim mocarstwom to było nie w sos.

Jeżeli obecna władza będzie kontynuować swoją dobrą zmianę, to można się spodziewać umów z zachodem, które będą rozwijać ideę jedwabnego szlaku. To jest już w pewnym stopniu potwierdzone, ponieważ projekt rozwoju infrastruktury tego państwa w tym kierunku został zapowiedziany przez rząd, jako obietnice wyborcze.

nowy jedwabny szlak

Rozwój Via Carpatia i Via Baltica to tylko przedsmaczek, do tego by budować solidne podwaliny na rynek światowy. Tym bardziej że dolar będzie ciągle tracił na wartości, co będzie odpowiednim powodem do wojen handlowych z mocarstwami tego świata. Jest to przedwstęp przejścia z waluty obecnej do waluty na podstawie kryptografii, która opanuje świat i zrewolucjonizuje gospodarki światowe.

Rozeznanie sytuacji oraz rynków.

Zrobiłem rozeznanie i wg mojej wiedzy polski rynek zaczyna osiągać dno, więc można śmiało myśleć o tym by zainwestować swój czas w rozpoznanie paru sektorów i skupieniu się na czymś co może w przeciągu 10 lat przynieść ogromne zyski. Obserwując obecną sytuację i przejęcie władzy przez prawicową partię, można stwierdzić że do 5 lat zobaczymy rynek odrestaurowany oraz dostosowany pod względem przepisów, by można było odpowiednio wdrażać projekty zagraniczne.

Analizując gospodarkę można wywnioskować że rządy PO doprowadziły pewne spółki do krytycznych stanów. Przykład LOT, PKN Orlen, Poczta Polska, Lotos, KGHM i inne. Te spółki mogą zostać odpowiednio przejęte i pokierowane, więc do analizy warto przytoczyć parę możliwości rozwoju branż, które są w niszy gospodarczej ale mogą tworzyć ogromny potencjał wzrostowy w okresie czasowym nawet do 10 lat.

Analizując możliwości rozwoju rynków, wraz z pomocą amerykańskich fal technologii, które będą teraz zalewać polską gospodarkę, gdyż obecna władza ma ogromne plany na handel z zachodem a Trump jest namiestnikiem planu wielkich ludzi.

Myślałem nad tym wszystkim parę dni i doszedłem do wniosku że jeżeli Ameryka chce robić z PL teraz biznes w celu wywarcia presji na rosyjskim biznesem w Europie, to musi wspierać polskie systemy transakcji, bo to podstawa bezpiecznej współpracy tych państw.
Polska cyfryzacja jest bardzo zacofana i nie można jej porównywać do technologi Japonii czy innych rozwiniętych państw, które mogą konkurować do partnera USA w tej części świata.

Można się domyślać że w końcu będzie postęp w rozwoju Grupy Trójmorza, to jest przewidywane przez autorów książek, które twierdzą że Polska będzie rydwanem, potęgą na całą Europę już w 2050 r.

Te wszystkie informacje mogą zawęzić bazę analizowanych sektorów, które mogą odnosić sukcesy w przyszłości podczas rozwoju gospodarki na podwalinach nowych technologii. Ciągle porównuje się technologię Blockchain, która jest przełomem wśród technologii, która będzie testowana przed wprowadzeniem do użytku przemysłowego na wysoką skalę i nie mogę się doszukać spółek które warto obserwować na rynku pod tym względem.

Faworytami do najlepszych firm, które będą mogły objąć strategiczne pozycje, na skalę szerokich rynków jest Poczta Polska oraz sieć stacji paliw należących do spółek Skarbu Państwa.